สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561