สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561