สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๗ พุทธศักราช ๒๕๖๑