สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ ๒

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ฉบับที่ ๒