สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2567