พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 18 กันยายน  2561

           ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม 199 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว พระแก้วประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีด้วย

          วันนี้ (วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561)  เวลา 17.50 น. (ตามกำหนดการ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต

          เมื่อนายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ เดินทางถึงยังพระลานพระราชวังดุสิต ได้วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แล้วเข้าพลับพลาพิธี   จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระนากสวาดิเรือนแก้ว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร   เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา  อาราธนาศีล  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  ประธานสงฆ์ให้ศีล  พระสงฆ์ 199  รูป  สวดมาติกา  จบแล้ว  ผู้แทนพระองค์  ทอดผ้าไตร ที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า  10  รูป  นอกนั้น  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ  199  รูป    พระสงฆ์  199  รูปสดับปกรณ์  ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก  เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา  อาราธนาพระปริตร  พระสงฆ์  199  รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  พระสยามเทวาธิราช  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ข้าราชการพลเรือน  ทหาร  ตำรวจ  และประชาชน  ณ  พระลานพระราชวังดุสิต  และในต่างจังหวัด  สวดมนต์พร้อมกัน   จบแล้ว  ผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  10  รูป  นอกนั้น  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จนครบ  199  รูป  ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก  ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ   กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  และพระฉายาลักษณ์  ถวายความเคารพพระราชอาสน์   ผู้แทนพระองค์ เดินออกจากพลับพลาพิธี   ไปยังรถยนต์ประเทียบ  ขึ้นรถยนต์ประเทียบ แล้วเดินทางกลับ   จากนั้น  พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข  กราบราบพระนากสวาดิเรือนแก้ว  ที่โต๊ะหมู่บูชา   นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ อัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว  ขึ้นพระราชยาน  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา   ผู้ร่วมในพิธียืนประนมมือส่ง พระนากสวาดิเรือนแก้ว   พลอากาศเอก  เกษม  อยู่สุข  เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว  และ เดินนำขบวนอัญเชิญพระราชยานอัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว   ออกจากพลับพลาพิธีกลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต

          อนึ่ง เมื่อเวลา 17.15 น. (ตามกำหนดการ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม  อยู่สุข อัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว  ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต

          เมื่อพลอากาศเอก  เกษม  อยู่สุข  ถึงยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  ขึ้นไปยังห้องพระ  ชั้น 3 วางพวงมาลัย  จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูป  และอัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้วประดิษฐานบนพระราชยานไปยังพลับพลาพิธี  ณ  พระลานพระราชวังดุสิต  โดยพลอากาศเอก  เกษม  อยู่สุข  เดินนำพระราชยานที่ประดิษฐานพระนากสวาดิเรือนแก้ว จากหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน  ไปยังหน้าประตูภูธรลีลาศ  ซึ่งมีริ้วขบวนตั้งรออยู่  เมื่อพระราชยานถึงประตูภูธรลีลาศ  พลอากาศเอก  เกษม  อยู่สุข  เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว ไปยังพลับพลาพิธี  ณ  พระลานพระราชวังดุสิต สำหรับพระนากสวาดิเรือนแก้ว   เป็นพระแก้วประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 8 เซนติเมตร สูง 11.80 เซนติเมตร  สร้างจากศิลาสีเขียวคล้ายหยก  และเนื่องจาก มีซุ้มประกอบ  จึงมีพระนามว่า พระนากสวาดิเรือนแก้ว  ซึ่งประวัติของพระพุทธรูปองค์นี้จากคำบอกเล่า  กล่าวว่า เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) เป็นผู้อัญเชิญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธรูปปางเรือนแก้วนี้  จัดเป็นปางหนึ่งในหมู่พระพุทธรูปปางเสด็จประทับ ณ สัตตมหาสถาน  หลังจากตรัสรู้ตามคติทางประติมานวิทยา  โดยเมื่อสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว  ในสัปดาห์ที่ 4  พระพุทธองค์ได้เสด็จจากรัตนจงกลมเจดีย์   ไปยังที่ซึ่งเทวดาเนรมิตเรือนแก้วขึ้นในทิศพายัพ แห่งพระมหาโพธิ์  เสด็จนั่งสมาธิบัลลังก์  เพื่อทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎก เป็นเวลา 7 วัน  ในเวลาต่อมาจึงเรียกสถานที่นั้นว่า รัตนเจดีย์ หรือ เจดีย์เรือนแก้ว  

News and ActivitiesOther