ด้วยสำนักพระราชวัง ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการแจกหนังสือสวดมนต์พระราชทาน

ด้วยสำนักพระราชวัง ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการแจกหนังสือสวดมนต์พระราชทาน โดยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน ทั้งนี้สามารถทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวัง แจ้งความประสงค์และจำนวนหนังสือสวดมนต์พระราชทานที่ต้องการ ส่งมาที่ กองกลาง กรมบังคับการสำนักพระราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร ๐๒ – ๒๒๔๓๓๓๓

News and ActivitiesOther