ประชาสัมพันธ์ปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.

News and ActivitiesOther