ประชาสัมพันธ์ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

News and ActivitiesOther