ประชาสัมพันธ์ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

News and ActivitiesOther