ประชาสัมพันธ์ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

News and ActivitiesOther