พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคและบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุ อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้รับผลกระทบจากพายุ “ซินลากู” ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก  เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากขึ้นในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง ตั้งแต่วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2563  ส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในอำเภอเวียงป่าเป้าได้รับความเสียหาย

      วันที่ 7 สิงหาคม 2563  เวลา  11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค  จำนวนรวม 3,490 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคและบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคและบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคและบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคและบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคและบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

      ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชน เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด