สำนักพระราชวัง ดำเนินการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เชิงรุกให้กับแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว ด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 สำนักพระราชวัง ดำเนินการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เชิงรุกให้กับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ในเขตพระราชฐานต่างๆ จำนวน 10 พื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 2,839 ราย

News and ActivitiesOther