พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินที่พสกนิกรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมา เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนอ่อนตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่อำเภอนาดีและเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และทับลาน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎร ถนน สะพาน พื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอนาดี ได้รับความเสียหาย
        วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

        ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลไปจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภค บรรจุในถุงพระราชทาน พร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย และพระราชทานความช่วยเหลือความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ สำหรับพระราชทานให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราษฎรประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป
        ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ ให้รับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบุพราหมณ์อำเภอนาดี พร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

        ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายสู่สภาวะปรกติแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยราชการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กร มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน ได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน และสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยา ต่อไป

News and ActivitiesOther