พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวง ที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

       วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานของว่าง และน้ำดื่ม แก่ญาติครอบครัวนาคหลวงที่เดินทางมาร่วมในพิธี ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆดูแลให้เรียบร้อย

News and ActivitiesOther