พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

     วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 16.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

     เวลา 18.31 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ปกครองบัณฑิตที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
     จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในพื้นที่ ออกหน่วยตรวจรักษาโรค และให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ปกครองบัณฑิต ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว โดยได้นำเครื่องมือพิเศษเฉพาะทางพระราชทาน มาใช้ในการตรวจรักษาประชาชน ได้แก่ เครื่องตรวจจอประสาทตา เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจ เครื่องอัลตราซาวด์ รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่าง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน โดยมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาประชาชน ได้แก่ อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์โรคไต จักษุแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ กระดูกและข้อ
     วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 6 ราย ที่ป่วยโรคมะเร็ง พร้อมพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา และทรงซักถามถึงอาการป่วยด้วยความสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใย ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้

     โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

     ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 17 จังหวัดทางภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุน ภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ทอดพระเนตรการสาธิตการปักผ้าลงบนผืนผ้า จากร้านทองถวิล จังหวัดเชียงใหม่ การสาธิต จักสานของกลุ่มจักสานแม่เขียวข้องหลวง ผ้ายกดอกลำพูน ไทยซิลด์ จังหวัดลำพูน ผ้าซิ่นตีนจก จากร้านสุนทรีผ้าไทย จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น

     จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน นำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

     ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนทั่วไป อย่างทั่วถึง ยังความปลี้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

News and ActivitiesOther