พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

        เวลา 17.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
        จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย ตามลำดับ และคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่ที่ระลึก เสร็จแล้ว นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี สวดดูอาร์บทถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
        ในการนี้ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุลอานระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2563 ผู้ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2563 รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

        จากนั้น ทอดพระเนตรงานศิลปาชีพจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และงานของพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของภาคใต้ เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยเพื่อให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่ และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งป่วยด้วยโรคตับแข็ง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ลิ้นหัวใจรั่ว เส้นประสาทแขนขาดเลือด และโรคไขกระดูกฝ่อแบบรุนแรง จำนวน 6 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกล่องยาพระราชทานกับเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษา ซึ่งทรงสอบถามถึงอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความสนพระราชหฤทัย ทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วย ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

News and ActivitiesOther