ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสียสละอุทิศตน เพื่อส่วนรวม พร้อมใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้เข้ารับการบริจาคโลหิตลดลง ส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศขาดแคลนโลหิต สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ในการนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน โดยต่างพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต เป็นวันที่ 5
      วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง ส่งผลให้โลหิตสำรองมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการในการใช้รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลต่าง ๆ 
     ในวันนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากสำนักงานองคมนตรี สำนักพระราชวัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการนายตำรวจ
ราชองครักษ์ในพระองค์ รวมถึงจิตอาสาพระราชทาน ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมดนี้ จะนำไปเป็นโลหิตสำรอง
ในโรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยในการบริจาคโลหิตของหน่วยราชการในพระองค์
ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริจาค และส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาล
เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป
     ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบริจาคที่โรงพยาบาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อส่งต่อโลหิต
แก่ผู้ป่วย และใช้เป็นโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับในวันนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยที่เข้ามารับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน  115 คน ได้โลหิต จำนวนรวม  51,750 ซีซี ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 รวม 5 วัน ผู้บริจาคโลหิต รวมจำนวน 811 คน
ได้โลหิต จำนวนรวม 349,600 ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในภาวะที่โลหิตขาดแคลนต่อไป