พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน สำหรับออกให้บริการภาคสนามแก่ประชาชน เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุข

     วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต กองแพทย์ราชสำนักและแพทย์ประจำพระองค์ สำนักพระราชวัง ได้ตรวจรับรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้าง และพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข สำหรับออกให้บริการภาคสนามแก่ประชาชน เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุข     
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขอนามัยของประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2563 เป็นต้นมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ทั่วประเทศ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ ชุด PPE มาตรฐาน และรถยนต์ชนิดต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ ได้แก่ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 20 คัน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 5 คัน และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน จำนวน 2 คัน ที่ตรวจรับในวันนี้     

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน สำหรับออกให้บริการภาคสนามแก่ประชาชน เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน สำหรับออกให้บริการภาคสนามแก่ประชาชน เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน สำหรับออกให้บริการภาคสนามแก่ประชาชน เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน สำหรับออกให้บริการภาคสนามแก่ประชาชน เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน สำหรับออกให้บริการภาคสนามแก่ประชาชน เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน สำหรับออกให้บริการภาคสนามแก่ประชาชน เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุข

     สำหรับรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน แก่กระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ เป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์แบบดิจิทัลและอุปกรณ์ ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนาม นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบพกพา (Portable X-ray Unit) ที่สามารถนำติดตัวไปทำการเอกซเรย์ในพื้นที่ต่าง ๆ และ
ส่งข้อมูลผ่านระบบ 4G แบบ real time ไปยังรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล หรือหน่วยเอกซเรย์ของโรงพยาบาลได้ โดยใช้เวลาในการแสดงผลไม่เกิน 1 นาที จึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตรวจคัดกรองแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ได้เข้าถึงกระบวนการคัดกรอง เพื่อทำการแยกตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที และนำมารักษา
     ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลงแล้ว รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน และเครื่องเอกซเรย์แบบพกพา ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการตรวจผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยโรคปอดติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปรับการรักษายังโรงพยาบาลได้ นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ตรวจสุขภาพของ
ผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่าง ๆ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ได้อีกด้วย
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการให้ความช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ ตลอดจนประชาชนทุกคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยให้ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด พระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ยังช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน จึงนับเป็นน้ำพระราชหฤทัย และพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และยังเป็นกำลังใจแก่ทุกฝ่ายในการที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทั้งหลาย และก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

News and ActivitiesOther