องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
      ในการนี้ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการในพระราชดำริ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย
      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 15 มีนาคม 2564 คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ รวม 22 จังหวัด จำนวน 47 โครงการ

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และคณะ ติดตามโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ติดตามโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลทรายขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเขาล้าน
ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

      ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในภารกิจการติดตามและขับเคลื่อน จำนวน 88 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง จำนวน 26 โครงการ และโครงการที่เกิดจากฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือของราษฎร จำนวน 62 โครงการ โดยผลจากการติดตามและขับเคลื่อนโครงการทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค ซึ่งมีองคมนตรีเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ สามารถขับเคลื่อนโครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ไปแล้ว จำนวน 60 โครงการ อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อีก 21 โครงการ  จากนั้น ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการที่ยังมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพื้นที่ด้วย

      นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติม เพื่อบรรจุในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 9 โครงการ 2)โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3)โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 15 โครงการ  รวมทั้งยังได้พิจารณาโครงการต่อยอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบเนื่องมาจากการติดตามของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมา พบว่ามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คณะทำงานฯ จึงได้เสนอโครงการที่จะนำมาต่อยอดเป็นการนำร่อง จำนวน  4 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ และโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง โดยน้อมนำหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรตามพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

News and ActivitiesOther