พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่ง

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นวงกว้างในขณะนี้ ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงทีเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19
     ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ลดลง จะนำเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พระราชทานนี้ไปใช้และอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่าย และนำออกมาใช้งานในภาคสนามเมื่อมีภารกิจใหม่ต่อไป
     โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่ง ที่ได้รับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ได้แก่
1. โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
2. โรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน (ส่วนโรงพยาบาลบางขุนเทียน)
3. โรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน (ส่วนโรงพยาบาลลาดกระบัง)
4. โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์
5. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 บางบอน (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์)
6. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 บางกอกอารีน่า หนองจอก (โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์)
7. โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
8. โรงพยาบาลสนามสนามกีฬาจันทรุเบกษาดอนเมือง (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
9. โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
10. โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลชลบุรี (โรงพยาบาลชลบุรี)
11. โรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสมุทรสาคร)
12. โรงพยาบาลสนามสนามกีฬา 700 ปี เขียงใหม่ (โรงพยาบาลนครพิงค์)
13. โรงพยาบาลสนามสนามกีฬาบางมด (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
14. โรงพยาบาลสนามอาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)
15. โรงพยาบาลสนามระยอง (โรงพยาบาลระยอง)
16. โรงพยาบาลสนาม ทอ รร การบินกำแพงแสน (โรงพยาบาลจันทรุเบกษา)
17. โรงพยาบาลสนามปากเกร็ด (โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี)
18. โรงพยาบาลสนามขอนแก่น (โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น)
19. โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี (โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติการภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติการภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่ง

News and ActivitiesOther