รอยพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

รอยพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

รอยพระบาทเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า

      รอยพระบาทที่เห็นในภาพนี้ เป็นรอยพระบาทเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ ๖ ทรงเหยียบประทับที่แท่นปูนพลาสเตอร์(Plaster) ความยาว ๙ นิ้ว ความกว้าง ๓ นิ้ว ประดิษฐานอยู่บนฐานบัวหงายบัวคว่ำ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในซุ้มพระมณฑปไม้ ลงรักปิดทอง ยอดมณฑปรูปเจดีย์แบบลังกาวงศ์ ๕ องค์

รอยพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

     ความเป็นมาของรอยพระบาทองค์นี้ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระราชดำริที่จะให้เสนาบดี ข้าราชบริพาร ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ ได้เข้าใจถึงการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจัดสร้างเมืองจำลอง พระราชทานนามว่า “ดุสิตธานี” คณะช่างผู้สร้างดุสิตธานี ได้หาศิลามาก่อเป็นเขาไว้ด้วย และได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานรอยพระบาทเพื่อประดิษฐาน ณ เขาที่ก่อไว้นี้ 

รอยพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ซุ้มประดิษฐาน รอยพระบาทเบื้องขวา
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า

     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเหยียบประทับรอยพระบาทที่แท่นปูนพลาสเตอร์ และพระราชทานไปให้ช่างหล่อด้วยโลหะทองแดง และอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่เขาพระบาทจำลองใน ดุสิตธานี