พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai แก่โรงพยาบาลสนาม

     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สถาบันประสาทวิทยา ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมระบบ Ai ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในความดูแล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พระราชทานเครื่องเอกซเรย์ ฯ เคลื่อนที่พร้อมระบบ Ai

News and ActivitiesOther