พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเรือนจำและทัณฑสถานต่าง ๆ

     วันที่ 1 มิถุนายน 2564  เวลา  14.00  น. ที่อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอายุตม์  สินธพพันธ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 200,000 เม็ด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมในพิธี
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทยหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง รวมทั้งในเรือนจำและทัณฑสถานหลายแห่ง ได้พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมาก กรมราชทัณฑ์จึงมีความจำเป็นต้องจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อไวรัส สำหรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหนัก จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ พร้อมทั้งใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ประกอบในการรักษาพยาบาล เพื่อลดอัตราการสูญเสียและอาการรุนแรงของโรค
     ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 200,000 เม็ด พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ในเรือนจำและทัณฑสถานต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยาในการรักษาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
     การได้รับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่กรมราชทัณฑ์และผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด 19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในทัณฑสถานและเรือนจำต่าง ๆ วันนี้ (1 มิถุนายน 2564 ) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 200,000 เม็ด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสจากโรคโควิด 19 และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยาในการรักษาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ที่แพร่กระจายในทัณฑสถานและเรือนจำ ต่าง ๆ ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อจากโรคโควิด 19 ในหมู่ผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น และในรายที่มีอาการเชื้อไวรัสลงปอด จะต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์(Favipiravir) ในการรักษาพยาบาลในทันที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในทัณฑสถานและเรือนจำต่าง ๆ วันนี้ (1 มิถุนายน 2564 ) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 200,000 เม็ด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสจากโรคโควิด 19 และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยาในการรักษาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ที่แพร่กระจายในทัณฑสถานและเรือนจำ ต่าง ๆ ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อจากโรคโควิด 19 ในหมู่ผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น และในรายที่มีอาการเชื้อไวรัสลงปอด จะต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์(Favipiravir) ในการรักษาพยาบาลในทันที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในทัณฑสถานและเรือนจำต่าง ๆ วันนี้ (1 มิถุนายน 2564 ) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 200,000 เม็ด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสจากโรคโควิด 19 และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยาในการรักษาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ที่แพร่กระจายในทัณฑสถานและเรือนจำ ต่าง ๆ ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อจากโรคโควิด 19 ในหมู่ผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น และในรายที่มีอาการเชื้อไวรัสลงปอด จะต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์(Favipiravir) ในการรักษาพยาบาลในทันที

News and ActivitiesOther