“น้ำคือชีวิต” ราษฎรตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากวิกฤติภัยแล้ง

     ราษฎรตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ประสบปัญหามาอย่างยาวนานจากการขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ซึ่งความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก่ราษฎรตำบลห้วยยาง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

แก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการ ฯ แจ้งให้ราษฎรทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวา ฯ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริเวณที่ตั้งโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ

     บัดนี้ การดำเนินงานก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมระบบส่งน้ำแล้วเสร็จสมบูรณ์ ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมที่จะรักษาและหวงแหนในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่ราษฎร และจะร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มผู้ใช้น้ำให้โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่คู่กับชาวตำบลห้วยยางอย่างยั่งยืนสืบไป

แก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
จะรักษาและหวงแหนในสิ่งที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนสืบไป

แก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวแทนราษฎรผู้ทำหนังสือขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

พื้นที่รับประโยชน์ทั้งด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์

แก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

News and ActivitiesOther