พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลสนามกองทัพบก เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ประกอบด้วย ชุด PE gown 6,750 ชุด Cover all 1,350 ชุด Face shield 1,400 ชิ้นหน้ากาก N95 1,400 ชิ้น Leg cover 1,400 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โดยมีพลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

พระราชทานพระราช อุปกรณ์ทางการแพทย์
พระราชทานพระราช อุปกรณ์ทางการแพทย์