พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติมแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศ

     วันที่ 20 สิงหาคม 2564  เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน แก่กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทน
รับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยดังกล่าว มูลนิธิไทยพึ่งไทย (สมพล – เรณู เกยุราพันธุ์) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
     นับตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้แก่กระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 36 คัน รถต่อพ่วงชีวนิรภัย จำนวน 6 คัน และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน
5 คัน สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ในการให้บริการเก็บตัวอย่างโรคโควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยผู้เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถต่อพ่วงชีวนิรภัย และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานดังกล่าว ยังคงให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รุนแรงทั่วประเทศ เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยง

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติมแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติมแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติมแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศ

News and ActivitiesOther