ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 17 – 20 มกราคม 2565

      วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พุทธศักราช 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

          วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

          วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี  รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ถึงที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  และเยี่ยมชมโครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ

                    เวลา14.00 น. ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านฝายพัฒน

                     เวลา14.32 น. เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยหิน หมู่ที่ 7 บ้านฝายพัฒนา

                     เวลา 15.10 น. เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ดำเนินงานโดยกรมทรัพยากรน้ำ

     พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค3) รุ่นที่ 1/65  ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค4 (กองบิน 41)

     วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ดังนี้
          1. เวลา 10.30 น. รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ณ อาคารควบคุมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

          2. เวลา 13.30 น. ณ โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล – คลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

          3. เวลา 14.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบุ่งเข้ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

          4. เวลา 15.00 น. ณ แปลงเกษตรของนางวรรณเพ็ญ ธูปจีน ราษฎรบ้านท่าซุง หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

News and ActivitiesOther