เว็บไชต์กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลภาพรวมการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือราษฏรในด้านต่าง ๆ

    เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลภาพรวมการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือราษฏรในด้านต่าง ๆ และการพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยเพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางราชการ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในทันที (Real time) รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงได้ โดยค้นหาการพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
     จากข้อมูลที่แสดงนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดี คิดเป็นความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเกือบครึ่ง (ร้อยละ 47.97) รองลงมาคือความช่วยเหลือด้านการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 21.87 ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ในเว็บไซต์ยังแสดงข้อมูลพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ตั้งแต่ปี พ.ศ 2560 ได้พระราชทานไปแล้ว 4,854 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา สามารถเข้าชมได้ที่ กดลิงก์จากที่นี่

News and ActivitiesOther