ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

       วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
และจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
       1. เวลา 10.15 น. ณ ฐานปฎิบัติการสถาพร หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3144 บ้านบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 11.30 น. ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อร่วมดำเนินโครงการนำร่อง Local SME Startup & Scale Up Development: วิศวกรสังคม ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง ระยะที่ 1

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานที่จะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่สถานีวิจัย
สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

News and ActivitiesOther