ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดตาก ดังนี้
       1. เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม หมู่ที่ 11 บ้านทีนามู ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 12.30 น. ณ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ( สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 2 บ้านทีนามู)

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       3. เวลา 14.30 น. ณ ฐานปฏิบัติการห้วยปางยาง หมู่ที่ 2 บ้านลำร้อง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียด ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี อำเภอท่ายาง 

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 10.30 น.-ณ ทางระบายน้ำล้นราชประชานุเคราะห์ ๑๓ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย ณ พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
       1. เวลา 07.30 น. ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยและอัคคีภัย ณ ห้องประชุม วัดการ้อง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 08.30 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอที่ประสบวาตภัยและอัคคีภัย จำนวน 237 ชุด ณ ศาลาการเปรียญ วัดการ้อง

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       3. เวลา 09.10 น. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย และอัคคีภัย จำนวน 3 หลัง ณ พื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       4. หลังจากนั้น เวลา 12.45 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดตาก ผู้แทนจากกระทรวง กรม และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจเยี่ยมภายในบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

News and ActivitiesOther