จุดประกายแนวคิด กลับตัวกลับใจ แก้ไขฟื้นฟูเยาวชนผู้ก้าวพลาด

     โครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ริเริ่มภายใต้แนวคิดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจฯ ให้สามารกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิด ได้เดินทางตามความฝันของตัวเอง ได้ศึกษาต่อในคณะที่ใช่ ได้โอกาสในการประกอบอาชีพที่ชอบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563

     กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผนึกกำลังจิตอาสาจากหน่วยทหารและข้าราชการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งจิตอาสาภาคเอกชนมอบแนวทางการดำเนินชีวิตใหม่ให้แก่เยาวชนผ่านโครงการบูรณาการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ศาสตร์การมีทักษะการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเกิดเป็นความมั่นคงทางทรัพยากร สังคม และเศรษฐกิจชุมชนผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมไปถึงการดำรงชีวิต การวางแผนชีวิต เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะด้านอาชีพตามความถนัดและสนใจ

     โครงการนี้เริ่มต้นที่จังหวัดระยองเป็นที่แรก โดยร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างสรรค์ความรู้คู่ความสนุกให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต เปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริง ผ่าน 3 รากฐานทักษะแห่งชีวิต ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การเกษตรกรรม และการส่งเสริมอาชีพ

  1. กิจกรรมภายในสถานพินิจ ศูนย์ฝึกฯ

2. ชุมชนที่เด็กไปดูงาน เช่นบ้านดงบัง ,ดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี

3. การดูงาน บ.เปร็ดใน จ.ตราด

4. บ้านศาลาดิน

      ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงให้การสนับสนุนและส่งเสริมการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มอบความสุข ความอบอุ่นใจให้แก่ทั้งผู้เรียนและผู้ฝึกสอน โครงการนี้ได้ขับเคลื่อนจากความร่วมมือร่วมใจของเหล่าจิตอาสาจากหน่วยทหารและราชการต่างๆ และจิตอาสาภาคเอกชน อาทิ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือสสน. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ทหารจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท สโมสรกีฬา บีบีจี สมาคมแบดมินตันไทย เป็นต้น โครงการนี้สำเร็จขึ้นได้จากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกฝ่ายที่ต่างมีจุดหมายเดียวกันคือส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดให้เด็กและเยาวชนผู้ที่เคยกระทำความผิดกฎหมายมาในอดีตสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กลับตัวกลับใจห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำ สามารถกลับเข้ามาอยู่ในครอบครัว สังคม สถานศึกษา และประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจ ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน