ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

       วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม      ในพระบรมมหาราชวัง

News and ActivitiesOther