ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565

       วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       วัันพุธ ที่  2 มีนาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพ    การศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว วิทยาเขตเกาะสมุย