ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

       วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี 
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ พระราชทานศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.3, ว.ป.ร.2 ณ ศาลาร้อยปี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ 4 มีนาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้

       1. รับฟังการบรรยายสรุป “การผลิตและพัฒนาครู”

       2. รับฟังการบรรยายสรุป “การยกระดับคุณภาพการศึกษา”

       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skilks ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์