ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565

       วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
       1. เวลา 10.00 น. ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

       2. เวลา 10.45 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ (ตัวแทนประชาชน) จำนวน 1,495 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี

       3. เวลา 11.10 น. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผุ้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 5 ชุด

       หลังจากนั้น พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

       วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังนี้
       1. เวลา 10.00 น. ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดสกลนคร กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสาขาสว่างแดนดิน ณ ห้องประชุมพุทธชาด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

       2. เวลา 13.00 น. เยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126 อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

       3. เวลา 16.00 น. เดินทางไปประสานงานการก่อสร้างโครงการศูนย์แพทย์เพื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ณ วัดเกษรศีลคุณ   อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

       วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมใบรับรอง และเกียรติบัตรในโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง รวม 17 แห่ง รวมทั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อีก 25 แห่ง โดยมีผู้แทนจากศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

       หลังจากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
โครงการหลวง เดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร      โครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

       วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ดังนี้
       1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

       2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

News and ActivitiesOther