ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565

       วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่พระพรหมวชิรญาณมุนี ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther