ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565

       วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

       วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
       1. เวลา 09.30 น. ณ โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์หนองพลับ-กลัดหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

       2. เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

       1. เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

       2. เวลา 14.30 น. โรงเรียนบ้านห้วยตอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

News and ActivitiesOther