ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
       1. เวลา 13.25 น. ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

       2. เวลา 14.12 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ (ตัวแทนประชาชน) จำนวน 594 ชุด ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

       3. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จำนวน 3 ชุด

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

       จากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมพัฒนาชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุป การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

       หลังจากนั้น พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก

News and ActivitiesOther