ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
       1. เวลา 09.30 น. รับฟังบรรยายสรุปรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

       2. รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” พร้อมตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       3. เวลา 15.30 น.พบผู้แทนนักศีกษา

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนเแก่น และจังหวัดชัยภูมิ 
       เวลา 09.30 น. เดินทางไปโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

       เวลา 12.00 น. เดินทางถึง ศูนย์ OTOP ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

       เวลา 15.00 น. เดินทางไปโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

News and ActivitiesOther