ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย.2565 เวลา 09.10 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. ประชุมและรับฟังบรรยายสรุปรายงานความเป็นมาของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหญ้ากาด พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพบปะ
ผู้แทนราษฎร ตำบลห้วยกระเจา สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา

       2. ออกเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหญ้ากาด พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังรายงานสรุปแนวทางการก่อสร้างโครงการ ฯ

       3. เวลา 14.38 น.ออกเดินทางไปยังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี รับฟังบรรยายสรุป เยี่ยมชมสถานีปฏิบัติงานฝนหลวง

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย.2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

News and ActivitiesOther