ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565

       วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราขสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

News and ActivitiesOther