ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565

       วันศุกร์ ที่  29 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น.รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ.อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว

       2. ออกเดินทางไปเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

       วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

News and ActivitiesOther