พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น ๑ ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตามแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสถึงประสบการณ์จากการทรงงาน ว่า
     “…แม่น้ำที่มีผลอย่างมากต่อการเกิดน้ำท่วม น้ำแล้ง และผลผลิต มีอยู่ ๕ สายด้วยกัน คือ ปิง วัง ยม น่าน และป่าสัก สำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เปรียบเหมือน ยักษ์กุมภกรรณ ที่นอนขวางทดน้ำไม่ให้ท่วมกรุงเทพมหานคร ช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภค และยกระดับน้ำใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำแล้งได้ด้วย แต่การบริหารจัดการน้ำทำได้ยาก เพราะน้ำเหนือเขื่อนมาก แต่ความจุเขื่อนน้อย เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่บริหารยาก ก็ต้องพัฒนาเชื่อมต่ออ่างที่อยู่เหนือขึ้นไป ทั้งพื้นที่ป่าสัก เพชรบูรณ์ ลำสนธิ พื้นที่ท้ายเขื่อน ก็ต้องพัฒนาพื้นที่แก้มลิง…”
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลห้วยใหญ่ และตำบลบ้านโคก ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ราษฎรที่ประสบกับความเดือดร้อนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงเป็นการต่อยอดแนวพระราชดำริ “พัฒนาเชื่อมต่ออ่างที่อยู่เหนือขึ้นไป และพัฒนาพื้นที่แก้มลิง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบูรณ์
โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบูรณ์

แก้มลิงห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด
แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบูรณ์
โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบูรณ์
โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบูรณ์
โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบูรณ์

ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบูรณ์
โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบูรณ์

News and ActivitiesOther