ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565

       วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน 324 ชุด มอบประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ จังหวัดสุโขทัย

       วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น. พิธีเปิดอาคารประวัติ จิตร์เจริญ

       2. เวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

       3. เวลา 14.00 น. เยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมพัฒนาชุมชน ณ วัดสีบานเย็น บ้านปลาฝา ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

News and ActivitiesOther