ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565

       วันพฤหัสบดี  ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้เชิญหิรัญบัฏและผ้าไตร ถวายแด่พระพรหมวชิราธิบดี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีพระราชทาน
“พระกำลังแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

       วันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

       วันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

News and ActivitiesOther