ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565

       วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุป “การผลิตและพัฒนาครู” และ “การยกระดับคุณภาพการศึกษา”  ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

       เวลา 12.30 น. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

       เวลา 13.00 น. พบผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

       วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินการรอบปีที่ผ่านมา และมอบแนวทาง
การดำเนินงานในปีต่อไปของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ ใน 3 จังหวัด : กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปยังหน่วยวิจัยโป่งน้อย ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

News and ActivitiesOther