ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

       วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

News and ActivitiesOther