ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

       วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.15 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ มหาวชิราลงกรณ บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

       วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ติดตามสถานการ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

       เวลา 09.44 น. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องจากจังหวัดขอนแก่น

       เวลา 12.00 น. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนก่น

       เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุป พร้อมใ้ห้ข้อแนะนำโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังมน อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู

       เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุป พร้อมใ้ห้ข้อแนะนำโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดงบาก อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

News and ActivitiesOther