ถุงพระราชทานกำลังใจ

ถุงพระราชทานกำลังใจ

     เป็นที่ทราบกันดีว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นภัยคุกคามชีวิตผู้คนทั่วโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างใกล้ชิด ทรงตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ตลอดจนความยากลำบากของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติงานป้องกัน ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มาโดยตลอด ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่หน่วยราชการในพระองค์ ให้ดำเนินการจัดจ้างและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็น สำหรับพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณสุข และโรงพยาบาล อีกทั้งยังได้พระราชทานเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่คณะบุคคลต่าง ๆ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายด้วย

ถุงพระราชทานกำลังใจ

ถุงพระราชทานกำลังใจ จากน้ำพระราชหฤทัยทั้งสองพระองค์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชหฤทัยห่วงใยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – ๑๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” จำนวนรวม ๘๙๑๖ ถุง แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล จำนวน ๔๙ แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนามที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” พร้อมด้วย “บัตรพระราชทานกำลังใจ” ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานต่อสู้กับโควิด – ๑๙ ด้วย

ถุงพระราชทานกำลังใจ จากน้ำพระราชหฤทัยสองพระองค์

ถุงพระราชทานกำลังใจ ใส่พระราชหฤทัยทุกรายละเอียด

     ถุงพระราชทานกำลังใจ เป็นถุงผ้า ด้านข้างถุงสกรีนอักษรคำว่า “พระราชทาน” ภายในบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เหนือคำ “พระราชทาน” ติดเข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ”
     เข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” เป็นเข็มกลัดรูปลูกโป่งรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วง มีอักษรข้อความ “พระราชทานกำลังใจ” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบ และพระราชทานความหมายไว้ในบัตรพระราชทานกำลังใจ ว่า

ถุงพระราชทานกำลังใจ จากน้ำพระราชหฤทัยสองพระองค์

     ลูกโป่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล และความสุข ลูกโป่งรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วง อัดเต็มไปด้วยกำลังใจจากเราทั้งสอง ส่งลอยไปพระราชทานกำลังใจด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุก ๆ ท่าน ให้มีกำลังกาย กำลังใจ ที่จะเผชิญและผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปด้วยกัน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ ทุกประการเทอญ

ถุงพระราชทานกำลังใจ
ถุงพระราชทานกำลังใจ

     ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บเข็มกลัด“พระราชทานกำลังใจ” ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เอง เพื่อไม่ให้หลุดแยกออกจากถุงพระราชทาน

     สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งบรรจุใน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์จัดซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในภูมิภาค ด้วยมีพระราชประสงค์จะทรงกระจายรายได้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤต

ถุงพระราชทานกำลังใจ พระราชทานไปในภูมิภาค

   หลังจากได้พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจแก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนามแล้ว ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ จำนวนรวม ๑,๔๐๐ ถุง ไปมอบ แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
   ๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
   ๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
   ๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
   ๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
   ๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
   ๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
   ๗. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
   นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลังใจไปพระราชทานแก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอีกจำนวน ๔,๒๐๐ ถุงด้วย

ถุงพระราชทานกำลังใจ จากน้ำพระราชหฤทัยสองพระองค์
ถุงพระราชทานกำลังใจ จากน้ำพระราชหฤทัยสองพระองค์

     บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณล้วนปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดมา
     นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้พระราชทานความช่วยเหลือในทุกสิ่ง ทั้งเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย แม้แต่สิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์จัดหาซื้อและเชิญไปพระราชทานยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

News and ActivitiesOther